Lara Jartiyer Bra Tk. - 5260
Dony Jartiyer Bra Tk - 5265
Abrienne Jartiyer Büstiyer Tk - 5800
Ewelina Jartiyerli Büstiyer Tk - 5900